Onze aanpak

Onze 

aanpak

Intakegesprek


In een eerste kennismakingsgesprek wordt er zoveel mogelijk informatie verzameld over jou als persoon, je (ruimere) omgeving, de zaken die moeilijk lopen en je hulpbronnen. Op die manier trachten we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie. We toetsen af wat jouw concrete hulpvraag is en welke positieve veranderingen je beoogt. We bespreken ook de werkwijze, de wederzijdse verwachtingen en andere praktische zaken. Hierna kan je vrijblijvend beslissen om een begeleiding of therapie op te starten. Indien na dit eerste gesprek blijkt dat wij jou niet de hulp kunnen bieden die je op dat moment nodig hebt verwijzen we je door.


Het verloop van de begeleiding


Tijdens het verdere verloop van de begeleiding trachten we dit beeld scherper te stellen en de informatie uit het  kennismakingsgesprek verder uit te diepen. Deze informatie wordt eventueel geïntegreerd met gegevens uit vragenlijsten. Vervolgens wordt samen met jou bekeken hoe de moeilijkheden die je nu ervaart ontstaan zijn en hoe alles samenhangt. Aan de hand hiervan bekijken we samen welke stappen we zullen nemen, waarmee we starten en waar we naartoe gaan. Deze stappen liggen niet per definitie vast, maar geven wel richting. Nieuwe informatie of veranderingen in je situatie kunnen ervoor zorgen dat er aanpassingen of wijzigingen nodig zijn.

Doorheen de begeleiding nemen we regelmatig de tijd om te reflecteren over het verloop van het traject. Waar staan we ondertussen, wat ervaar je als helpend, wat niet, welke vooruitgang is er al merkbaar?

 

Een belangrijke doelstelling binnen de therapie is om nieuwe inzichten te bieden, alsook handvaten en technieken om anders om te gaan met de moeilijkheden die je ervaart en om verandering te bewerkstelligen.

 

De frequentie en het tempo worden steeds in samenspraak met jou bepaald. Algemeen gesteld is er aan de start van de begeleiding meestal nood aan een intensief (wekelijks/tweewekelijks) contact. Eens de begeleiding loopt kan er meer tijd tussen de afspraken gelaten worden. 


Uiteraard werken wij met ons beroepsgeheim en volgens de principes van GDPR. Indien nodig is overleg met een andere behandelende instantie mogelijk (bv. huisarts, CLB, vorige psycholoog, psychiater).  Dit gebeurt steeds in samenspraak en met (schriftelijke) toestemming.

acceptance and commitment therapie aarschot leuven rotselaar
cognitieve gedragstherapie leuven rotselaar aarschot

Therapeutisch kader

Wij gebruiken doorheen onze psychologische begeleidingen voornamelijk technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Gedragstherapie heeft een stevig wetenschappelijke basis. Deze therapiestroming richt zich op het samenspel tussen gedachten, gevoelens en gedrag. 

Doelstelllingen zijn: inzicht verwerven in deze samenhang, dit positief bij sturen, op een andere manier tegen (problematische) situaties aankijken en er anders mee omgaan, gewoontegedrag en - gedachten veranderen,...


Cognitieve gedragstherapie is een actieve therapie die uitgaat van een gelijkwaardige samenwerking tussen therapeut en jou. We stimuleren je om ook buiten de therapiesessies aan de slag te gaan om veranderingen door te voeren.  Het werken met (thuis)opdrachten maakt dan ook integraal deel uit van de therapie.


Ook technieken vanuit recentere stromingen binnen cognitieve gedragstherapie, zoals acceptatie- en mindfulnesstechnieken, kunnen ingezet worden. Hoewel cognitieve gedragstherapie ons vertrekpunt vormt, vinden we het belangrijk om een brede en open kijk te behouden. Indien nodig vullen we de begeleiding aan met inzichten uit andere benaderingen. Er wordt steeds met jou gekeken welke aanpak voor jou het beste werkt.